Dołącz do czytelników
Brak wyników

Materiały PR

27 grudnia 2018

Kredyt gotówkowy do 5 tysięcy. Na co uważać? Badamy kredyty

0 906

Przy zaciąganiu kredytu gotówkowego trzeba sprawdzić, jakie są terminy spłaty i warunki dokonania przedterminowego zwrotu środków, a także ile wynoszą łączne koszty obciążające kredytobiorcę.

Kredyt gotówkowy jest podstawowym, klasycznym punktem oferty większości banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Jego cechą charakterystyczną jest to, że pieniądze pozyskane w ramach kredytu gotówkowego mogą być rozdysponowane w dowolny sposób. Najczęściej kredyty gotówkowe służą realizacji doraźnych potrzeb gospodarstwa domowego i siłą rzeczy są zobowiązaniami niskokwotowymi. Sprawdźmy, na co zwrócić uwagę, zaciągając kredyt gotówkowy do kwoty 5 tys. zł. Kredyt gotówkowy na Totalmoney.pl to baza tanich i sprawdzonych ofert.

POLECAMY

Pojęcie kredytu gotówkowego

Kredyt jest produktem stricte bankowym, choć często można znaleźć oferty firm pozabankowych, które uwzględniają udzielanie kredytów gotówkowych. Tak naprawdę są to jednak pożyczki gotówkowe, udzielane na podstawie Kodeksu cywilnego, których koszty ograniczone są ustawą antylichwiarską. Kredyt gotówkowy natomiast nazywany bywa kredytem konsumenckim, a wszelkie warunki jego udzielania i spłaty przez kredytobiorców zostały ujęte w Ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Definicja ustawowa kredytu konsumenckiego pokazuje, że termin ten obejmuje:

• pożyczki online bankowe (oferty dostępne na Totalmoney.pl);

• kredyty w rozumieniu przepisów Prawa bankowego;

• umowy o odroczeniu konsumentowi spełnienia świadczenia pieniężnego, o ile konsument ma obowiązek ponieść jakiekolwiek koszty związane z odroczeniem spełnienia świadczenia;

kredyt konsolidacyjny, zaciągany na spłatę posiadanych zadłużeń;

• kredyty, w przypadku których kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.

Kredyt konsumencki ma to do siebie, że jest udzielany w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Takim kredytem będzie właśnie kredyt gotówkowy, udzielany w formie klasycznej, do ręki klienta lub wypłacany na wskazane przez niego konto bankowe albo w formie kredytu w rachunku bieżącym czy kredytu na karcie kredytowej.

Bank przy udzielaniu kredytów gotówkowych nie narzuca, w jaki sposób kredytobiorca ma wykorzystać pieniądze pochodzące z kredytu. Można ich użyć w dowolnych okolicznościach, choć cele kredytowe nie mogą być związane z prowadzoną przez kredytobiorcę ewentualną działalnością gospodarczą.

Ważne postanowienia umowy o kredyt gotówkowy

Zgodnie z prawem, kredyt gotówkowy powinien być udzielany na podstawie pisemnej umowy, gdzie stronami są kredytodawca, który zobowiązuje się udzielić kredytu w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek, oraz kredytobiorca, który w zamian za wypłatę sumy kredytu zobowiązuje się do jej spłaty zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dla kredytobiorcy bardzo ważnymi elementami umowy są przy tym:

• czas obowiązywania umowy – wskazujący na to, do kiedy kredyt ma być spłacony;

• całkowita kwota kredytu;

• termin i sposób wypłaty kredytu – do rąk własnych czy na konto bankowe;

• stopa oprocentowania kredytu, według której naliczane będą odsetki od zobowiązania, wraz z warunkami jej zmiany, jeśli mamy do czynienia ze zmienną stopą oprocentowania;

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania;

• całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta, ustalona w dniu zawarcia umowy, z określeniem założeń przyjętych do jej oszacowania;

• zasady i termin spłaty kredytu wraz z harmonogramem spłaty;

• informacje o możliwej karencji w spłacie kredytu;

• informacje o dodatkowych kosztach, które konsument będzie zobowiązany pokryć w związku z umową, m.in. prowizjach i opłatach dodatkowych.

Wraz z umową o kredyt gotówkowy klient powinien otrzymać od banku formularz informacyjny traktujący o wszystkich kosztach kredytowych, a także wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej. Kredytobiorca powinien mieć świadomość, że w ciągu 14 dni od chwili zawarcia umowy o kredyt gotówkowy (kredyt konsumpcyjny) może od niej odstąpić bez konsekwencji i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Oczywiście zobowiązany jest do zwrotu kwoty zaciągniętego kredytu niezwłocznie do kredytodawcy.

Przypisy