Scenariusz lekcji wychowawczej

Wstęp

Scenariusz autorstwa Grażyny Adydan. Dotyczy on niezwykle ważnej, zwłaszcza dla młodego człowieka umiejętności, jaką jest decydowanie o własnej bliższej i dalszej przyszłości. Pomaga w poznaniu oraz ustaleniu doraźnych, średnioterminowych i strategicznych celów życiowych.

Temat: Jak zrealizować swoje plany

Cel główny

POLECAMY

  • umiejętność planowania, organizowania własnej nauki;
  • umiejętność efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich

Cele szczegółowe
Po zajęciach uczeń:
  • wie, co to są cele doraźne, średnioterminowe i strategiczne;
  • umie określić warunki potrzebne do realizacji celu;
  • potrafi określić cel doraźny oraz sprecyzować działania prowadzące do realizacji tego celu

Środki dydaktyczne: artykuł „Czego chcę, co muszę” Marii Król-Fijewskiej („Charaktery” 1/2004), arkusze szarego papieru, kartki A4, mazaki, karteczki samoprzylepne
Metody: burza mózgów, mapa mentalna, mój wieżowiec

Przebieg lekcji
  1. Uczniowie jako zadanie domowe mieli przeczytać artykuł „Czego chcę, co muszę”.
  2. Na tablicy wisi arkusz szarego papieru z mapą mentalną, hasłem wywoławczym (zapisanym w centrum) są CELE.
  3. Uczniowie metodą burzy mózgów podają skojarzenia, które...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI