Różne sposoby na to, żeby uczniowi chciało się chcieć

Wstęp

Dobrze przygotowane plany pracy, jasno określone zadania, pokazywanie sposobów ich rozwiązywania, umiejętność słuchania, okazywanie zainteresowania – to tylko niektóre elementy złożonego mechanizmu wzbudzania motywacji. Nauczyciel, który potrafi to robić, może być spokojny o efekty swojej pracy i osiągnięcia uczniów.

Motywacja nie jest jednorodnym mechanizmem, który kształtuje ludzkie działanie. Nie jest również energią, która nadaje pęd zachowaniu człowieka. Motywacja to zbiór złożonych mechanizmów odpowiedzialnych za uruchomienie, ukierunkowanie, utrzymanie i ukończenie działania. Symbolicznie można tę definicję określić mianem zasady czterech U. Motywacja może mieć rozmaite źródła: stany biologiczne organizmu (utrzymanie równowagi w organizmie), emocje, rozbieżności między danymi poznawczymi, plany i cele. Działania praktyczne nakierowane na zmiany motywacji uczniów (i nie tylko) powinny zatem uwzględniać jej wieloaspektowość.
Ten sposób rozumienia wymaga od nauczyciela określenia tego, z jaką motywacją uczeń podchodzi do nauki i szkoły, w jaki sposób pokonuje stawiane przed nim wyzwania. Prowadzi także do odkrycia i zrozumienia mechanizmów podtrzymujących działanie ucznia, a tym samym podsuwa możliwości ukierunkowania jego doświadczeń szkolnych. Postępowanie zgodne z takim pojmowaniem motywacji może być zatem nakierowane na osiągnięcie równowagi pomiędzy standardami wyznaczanymi uczniowi z jednej strony przez szkołę, a z drugiej przez środowisko – z zachowaniem szacunku dla jego potrzeb, uczuć i myśli.

Porozum się z uczniem swoim

Badania przedstawione w 2004 roku przez Martina Covingtona i Karen Manheim Teel, amerykańskich psychologów specjalizujących się w badaniach m.in. nad motywacjami i zaburzeniami nauki, wskazują na konieczność tworzenia takiego systemu motywacji do nauki, który będzie uwzględniał zarówno możliwości poszczególnych uczniów, jak i ich pozycję w grupie.
Strukturę relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem tworzą: proces komunikacji społecznej, standardy wyznaczane przez nauczyciela (organizacja kursu, treści programowe), organizacja poszczególnych lekcji oraz system oceniania aktywności ucznia i nauczyciela. Komunikacja pomiędzy uczniem a nauczycielem nasycona jest różnymi blokadami, które nie tylko utrudniają wzajemne rozumienie, ale zaburzają proces edukacji. Thomas Gordon, amerykański psycholog kliniczny specjalizujący się w nauczaniu zasad komunikacji i rozwiązywania konfliktów, wskazuje na istnienie wielu utrudnień w porozumiewaniu się. Powszechne jest komenderowanie i nakazywanie, które pośrednio – ale wyraźnie – informują ucznia, że jego potrzeby i problemy nie są ważne i że musi zastosować się do odczuć lub potrzeb nauczyciela. Popularne są także: moralizowanie (pokazuje uczniowi siłę władzy zewnętrznej i przypomina o zobowiązaniach), doradzanie i sugerowanie (odbierane często jako dowód, że nauczyciel nie wierzy w zdolności ucznia do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, a niekiedy powodujące umysłowe uzależnienie ucznia od nauczyciela), chwalenie i aprobowanie (pozytywny komunikat, który nie przystaje do samooceny ucznia, wzbudza gniew; młodzi ludzie czasem odbierają pozytywną informację jako próbę manipulowania, wyrafinowany sposób wpływania na ich postawy i zachowania), a także uspokajanie, pocieszanie, okazywanie współczucia (zapewnianie ucznia, że wszystko jest w porządku może go po prostu przekonać, że nauczyciel nie rozumie jego problemów).
Większość z tych blokad budzi reaktancję, czyli opór psychiczny. Jest ona tym silniejsza, im:

POLECAMY

  • ważniejsza dla ucznia jest możliwość działania;
  • większa jest zablokowana liczba możliwości reagowania;
  • większe jest zagrożenie swobody działania ucznia;
  • bardziej nieoczekiwane lub aktualne jest zagrożenie swobody osobistej ucznia.
Konsekwencjami reaktancji są:
  • motywacja do działań odbudowujących zagrożoną swobodę wyboru (np. bunt);
  • wzrost atrakcyjności zagrożonej możliwości działania, myślenia i odczuwania;
  • niechęć lub agresja wobec osoby, która ogranicza swobodę osobistą.
Opór psychiczny wpływa zatem znacząco na motywację i zachowanie ucznia.

Uważnie słuchaj ucznia swego

Thomas Gordon daje też bardzo wyraźne wskazówki, w jaki sposób nauczyciel może dbać o właściwą komunikację z uczniem. Przede wszystkim powinien przysłuchiwać się temu, co uczeń mówi. Zazwyczaj uczniowie potrzebują więcej czasu, aby wypowiedzieć wszystkie swoje myśli związane z tematem, sytuacją bądź własnymi potrzebami. W trakcie słuchania nauczyciel powinien podtrzymywać komunikację, używać gestów i słów wyrażających zainteresowanie. Do rozmowy należy zapraszać. Zaproszenie pokazuje, że nauczyciel chce słuchać ucznia i poświęcić czas na to, żeby mu pomóc. Pomaga też uczniowi zdefiniować swój problem. Trzeba jednak pamiętać, że zaproszenie otwiera jedynie interakcję i nie ma dość siły, żeby ją podtrzymać. Komunikację trzeba zatem uzupełnić aktywnym słuchaniem – wtedy uczeń nabiera przekonania, że nauczyciel szanuje, rozumie i akceptuje jego poglądy i odczucia. W efekcie sam zaczyna je traktować jako coś naturalnego i ludzkiego, a jego relacja z nauczycielem zaczyna opierać się na wzajemnym rozumieniu, szacunku i trosce. Aktywne słuchanie polega też na zadawaniu pytań, które zmierzają do zrozumienia tego, co uczeń chce powiedzieć. Nie zawiera pochwał, ocen, komenderowania, współczucia i moralizowania. Oto przykład zaczerpnięty z książki Gordona Wychowanie bez porażek w szkole:

„Kasia: – Należy zaprzestać wydobywania ropy.
Tomek: – Gadasz głupstwa!
Kasia: – Gdybyś słuchał uważnie, wszystko byłoby jasne – przed chwilą to wyjaśniłam.
Nauczyciel: – Kasiu, uważasz, że należycie przedstawiłaś swój punkt widzenia. Widzę, że denerwuje Cię, że Tomek się z Tobą nie zgadza.
Kasia: – On nie wie, o czym mówi.
Nauczyciel: – Kwestionujesz to, co mówi Tomek.
Kasia: – Oczywiście!
Nauczyciel: – Tomku, słyszałem, że sprzeciwiasz się poglądom Kasi. Patrzysz na sprawę wydobywania ropy z innego punktu widzenia.
Kasia: – Zgadzam się, że potrzebujemy więcej ropy, ale nie możemy robić wierceń w oceanie, bo to grozi wyciekami i skażeniem. Róbmy lepiej takie odwierty, jak w Iraku.
Nauczyciel: – Różnica między Wami polega zatem na tym, by nie wydobywać ropy w oceanie, a nie na tym, by zaprzestać jej wydobywania?
Kasia i Tomek: – Tak.”

W tej rozmowie nauczyciel stara się najpierw dokładnie zrozumieć to, co chce wyrazić każda ze stron. Nie opowiada się za żadną z nich, a jedynie wskazuje na różnice pomiędzy nimi. Nie koncentruje się na emocjach, które wyrażają uczniowie, lecz na problemie, który ich różni. W końcowej fazie konfliktu stara się doprowadzić do porozumienia. Ta forma dialogu jest otwarciem i uzdrowieniem dalszej komunikacji.
Do sposobów podtrzymywania aktywnego słuchania można zaliczyć: utrzymywanie kontaktu wzrokowego, okazywanie zainteresowania, dopytywanie o szczegóły w celu dokładnego zrozumienia tego, co rozmówca chce przekazać, trzymanie się tematu podjętego przez rozmówcę, zadbanie o spokojną atmosferę rozmowy. Jednak nadmierne dopasowanie się do rozmówcy może obudzić w nim opór psychiczny.
Właściwa komunikacja oczywiście nie wystarczy, żeby uczniów zmotywować do nauki. Nie mniej ważne jest rzetelne i trafne przygotowanie programu kursu, a także poszczególnych lekcji, zwłaszcza pierwszych zajęć, które istotnie wpływają na realizację programu i motywację uczniów.

Przemyśl zadania dla ucznia swego

Pierwszym i szczególnie ważnym zadaniem nauczyciela jest określenie zadań, które postawi przed uczniami w trakcie zajęć. Przedstawiając zadania, nauczyciel konstruuje ofertę, która może, ale nie musi, stać się celem działania ucznia. Aby tak się stało, powinien poznać zadania, które stawiają sobie uczniowie, i spowodować, aby zbieżność pomiędzy nimi a zadaniami, które on stawia podopiecznym, była jak największa.
Wykonywanie zadania jest często procesem złożonym. Angażuje czas, zasoby, emocje, zdolności i środki materialne. W zależności od rodzaju zadania uczeń będzie korzystał na różne sposoby ze swoich zdolności. Wykorzysta różne ilości zasobów, a także będzie mniej lub bardziej podatny na informację zwrotną (ocena, pochwała, nagana, informacja o wyniku). Rodzaj zadania może także determinować wytrwałość działania ucznia, odczuwane przez niego emocje i chęć wykonywania kolejnych zadań.
Pierwszym ważnym rozróżnieniem są zadania własne i narzucone. Te pierwsze rzadko budzą opór psychiczny, nawet jeśli jakaś ich część została narzucona z zewnątrz. Tym drugim mogą towarzyszyć konflikty motywacyjne; w ich skład wchodzi dążenie lub/i unikanie. Złożenie tych elem...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI