Puzzle pamięci

Wstęp

Długo całe bogactwo przejawów pamięci przypisywano jednemu systemowi, pozwalającemu zarówno zapamiętywać na chwilę numer telefonu, jak i korzystać z nabytej wiedzy o świecie, zatańczyć sambę, wyrecytować fragment „Pana Tadeusza”, doznać ponownie wzruszenia przy dźwiękach piosenki z dawnych lat i zadumać się nad kolejami własnego losu.

Dopiero pod koniec lat 60. ugruntował się pogląd, że może być kilka systemów pamięci funkcjonujących według odrębnych zasad.

Kilka, to znaczy ile? Najbardziej podstawowe rozróżnienie dotyczy pamięci krótko- i długotrwałej. William James już pod koniec XIX wieku dowodził, że należy rozróżnić pamięć pierwotną, zawierającą informacje aktualnie opracowywane przez umysł i bezpośrednio dostępne świadomości, oraz pamięć wtórną, przechowującą informacje nieaktywne w danej chwili. Dopiero jednak koncepcja przetwarzania informacji i związana z nią metafora komputera dały impuls do poszukiwania różnych systemów pamięci.

Idea ta znalazła rozwinięcie w wielomagazynowych modelach pamięci. Popularny w latach 70. model Richarda Atkinso-na i Richarda Shiffrina wyróżniał trzy magazyny przechowujące informacje w różnych okresach: ultrakrótkotrwałą pamięć sensoryczną, pamięć krótkotrwałą i pamięć długotrwałą. Poszczególne magazyny miały różnić się nie tylko czasem przechowywania danych, ale także pojemnością, kodem, mechaniz-mami zapominania i wydobywania informacji. Odwoływa-no się również do hipotez dotyczących odmiennych mechaniz-mów neurofizjologicznych i specyficznych lokalizacji każdego systemu w mózgu.

Modele wielomagazynowe przyjęte były przez jednych z entuzjazmem, przez innych krytykowane. Dziś już mało kto przyjmuje je w początkowej wersji, ale podział na pamięć krótko- i długotrwałą utrzymał się, chociaż jego interpretacja bywa rozmaita.

Pamięć krótkotrwała najczęściej rozumiana jest jako pamięć operacyjna, tj. system przechowujący informacje podczas wykonywania operacji umysłowych. Stale doświadczamy ograniczeń tego systemu pamięci: mieści on – zgodnie z wyliczeniem George’a Millera (1956) – zaledwie około siedem porcji informacji, które już po upływie kilkunastu sekund znikają, o ile nie są aktywnie podtrzymywane. Ograniczenie pojemności pamięci wpływa na liczbę słów, które potrafimy powtórzyć bezpośrednio po usłyszeniu i na wykonywanie różnych zadań. Od pojemności pamięci zależy to, o ilu rzeczach naraz potrafimy myśleć, ile informacji możemy utrzymywać w umyśle i brać pod uwagę podczas rozwiązywania problemu. Ograniczenia zakresu i czasu współwystępują ze sobą i niewykluczone, że jedno jest skutkiem drugiego: być może szybki rozpad śladu pamięciowego sprawia, że w pamięci krótkotrwałej zawsze występuje zaledwie kilka porcji informacji.

Pamięć operacyjna też nie jest prostą strukturą. Alan Baddeley i Graham Hitch wyróżniają w niej centralny ośrodek wykonawczy oraz co najmniej dwa podporządkowane mu systemy: pętlę fonologiczną, w której dokonuje się powtarzanie słów, i notes wizualno-przestrzenny manipulujący wyobrażeniami. Dzięki podziałowi funkcji pamięć operacyjna może wykonywać różne działania poznawcze i jednocześnie przechowywać zarówno dane wejściowe, jak i wyniki operacji. Aby zrozumieć zdanie, trzeba podczas czytania kolejnych słów pamiętać wcześniejsze słowa. Podobnie podczas wykonywania zadania arytmetycznego trzeba pamiętać i wykorzystywać wyniki wcześniejszych obliczeń.

Z pamięcią operacyjną wiążą się ciekawe prawidłowości. Stwierdzono, że liczba cyfr, które ludzie potrafią powtórzyć natychmiast po usłyszeniu, zależy od języka: mniejsza jest w przypadku języków europejskich niż języka chińskiego. Waż-ny okazał się czas artykulacji cyfr. Krótki czas artykulacji w języku chińskim pozwala powtórzyć więcej elementów zani...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI