O czym mówią pytania

Wstęp

Dzienniczki pytań uczniów wymyślił mój ojciec. Dzięki tej metodzie jego uczniowie znacznie lepiej radzili sobie z opanowaniem nowego materiału, więcej rozumieli, osiągali lepsze wyniki. Możliwość zadawania pytań nauczycielowi motywowała ich do aktywnego uczestnictwa w lekcjach, zachęcała do podjęcia dialogu. Może ktoś spróbuje wykorzystać dzienniczki dzisiaj...

Kwestia, którą zamierzam się zająć, ma dla mnie osobisty podtekst. Dotyczy bowiem pewnego przedsięwzięcia dydaktycznego, które przed laty prowadził mój ojciec, Karol Zając, w jednej z pszczyńskich szkół podstawowych dawnego typu. Był wtedy emerytowanym nauczycielem biologii, posiadał ogromne doświadczenie pedagogiczne i organizacyjne, talent i wielki zapał do pracy z młodzieżą. Po latach praktyki w pszczyńskim Liceum Pedagogicznym, wrócił do szkoły podstawowej i przez kilka lat stosował wymyśloną przez siebie niekonwencjonalną metodę nauczania biologii w klasach VII i VIII, znaną jako „metoda dzienniczków pytań ucznia”.

Polegała ona na tym, że przez dwa lata uczeń wpisywał do takiego dzienniczka pytania, które nasunęły mu się po przeczytaniu danego rozdziału podręcznika szkolnego, i przekazywał go nauczycielowi. Nauczyciel czytał pytania, wpisywał do dzienniczków swoje odpowiedzi, oceniał wartość stawianych przez ucznia pytań i wykorzystywał ten materiał przy wprowadzaniu nowego tematu na najbliższej lekcji biologii.

Karol Zając przechował dzienniczki swoich uczniów. Mam ich teraz 259 – należały do uczniów siódmych i ósmych klas, uczęszczających do szkoły podstawowej w latach 1970-1974.

Istotą tej metody było przyznanie uczniom prawa otwierania dialogu. Dzienniczki wyzwalały w nich wewnętrzną motywację, bowiem stawiając pytania (choć nie zawsze trafne) byli w naturalny sposób włączani przez nauczyciela w prowadzoną na lekcji pogadankę, obserwację, demonstrację czy ćwiczenie. Choć dzienniczki pełniły funkcję pomocniczą wobec nadrzędnych celów dydaktycznych, jakie wynikały z realizacji programu nauczania szkoły podstawowej, to jednak niebywale zdynamizowały i uatrakcyjniły lekcje biologii, a uczniowie zaczęli uzyskiwać znacząco lepsze oceny.

Wartość metody „dzienniczków pytań” można w pełni docenić dopiero dzisiaj, dzięki nowym koncepcjom i ideom, jakie rozwinęły się w ostatnich dekadach w psychologii poznawczej. Mam tu na myśli prace prowadzone w nurcie kognitywistycznym, traktującym uczenie się jako nabywanie wiedzy i umiejętności. Badacze reprezentujący ten nurt szczególną uwagę poświęcają analizie różnych form umysłowego zaangażowania osoby uczącej się w przebieg tego procesu. Według Marii Ledzińskiej, profesor psychologii rozwojowej z Uniwersytetu Warszawskiego, to zaangażowanie przejawia się głównie pod postacią formułowania i dookreślania celu uczenia się, a przede wszystkim poprzez uruchamianie oraz stosowanie strategii poznawczych i kontrolnych. Te ostatnie, zwane inaczej strategiami metapoznawczymi, wywodzą swoją nazwę od metapoznania. W jego skład wchodzą: wiedza osoby uczącej się na temat stanu jej własnego umysłu w chwili uczenia się oraz ocena poziomu rozumienia przyswajanego materiału. Podstawowym składnikiem oceny stopnia zrozumienia tekstu są – jak uważa Ledzińska – czynności związane z odróżnianiem tego, co „już wiem”, od tego, czego „jeszcze nie wiem”. Jak wynika jednak z naszych „dzienniczków” – repertuar tych czynności obejmuje również ustalenie tego, o czym „wiem zbyt mało”, co „wiem niedokładnie”, co do czego „brak mi pewności”, „mam wątpliwości”, „mam zastrzeżenia”, z czym „się nie zgadzam” itp.

Wymienione czynności należą do grupy czynności metapoznawczych i znajdują swój językowy wyraz w formułowanych przez uczącego się wypowiedziach, kierowanych zwykle do kogoś bardziej kompetentnego. W dialogu przybierają one postać tzw. pary przyległej, zbudowanej z pytania i odpowiedzi (takie określenie zaproponowała profesor Ida Kurcz, wybitna polska psycholingwistka). To właśnie pytanie – poprzez specyficzne cechy swojej budowy – przystosowane jest do przekazania słuchaczowi tego, co mówiący wie na dany temat (założenie pytania) i czego chciałby się dowiedzieć od słuchacza (niewiadoma...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI