Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ja i mój rozwój , Praktycznie

19 sierpnia 2016

Ja, czyli kto

0 523

Handlarze niewolników nadawali im nowe imiona. W ten sposób odbierali osobie jej tożsamość, a kimś pozbawionym tożsamości łatwiej jest kierować. Niszczenie tożsamości i obrona przed tym – to jeden z najsilniejszych konfliktów międzyludzkich.

ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W NUMERZE 7/2000

Kim jestem? – to jedno z najważniejszych pytań, na jakie musimy odpowiedzieć sobie w życiu. Pytanie o tożsamość. Kiedy je sobie zadajemy? W jaki sposób i gdzie poszukujemy odpowiedzi? Co to znaczy odpowiedzieć sobie na to pytanie? I czy wystarcza nam jedna, nawet złożona odpowiedź? Czy wydarzenia albo wyzwania losu mogą zmienić naszą tożsamość? Jakie są skutki wielokrotnego powracania do tego pytania na różnych etapach życia, a jakie – niezadawania go sobie?

POLECAMY

Zanim pierwszy raz świadomie spytamy siebie „kim jestem?”, dużo już o sobie wiemy. Najczęściej rodzice są tymi osobami, które pierwsze mówią nam, kim jesteśmy. Dokładniej – mówią nam, jakimi nas widzą albo chcą widzieć. W kontakcie z nimi nabieramy przeświadczenia, że jesteśmy odrębnymi istotami, że czymś różnimy się od innych, że nasza historia, historia naszej rodziny jest ważną częścią naszego „ja”.

Określenie własnej tożsamości dokonuje się w kontakcie z ludźmi i poprzez ludzi. Rodzice zwracają naszą uwagę na posiadane przez nas cechy indywidualne. Co więcej, przypisują im jakąś wartość. A zatem wiemy o sobie nie tylko: kim jesteśmy, ale również, co jest w tym dobrego, a co nie. Mamy elementarną samowiedzę i dysponujemy kryteriami jej wartościowania.

Gotowa samowiedza wpojona dziecku przez rodziców lub opiekunów nie zawsze wytrzymuje próbę życia. Zdziwiona matka mówi: „Przecież ty wolisz książki, nie lubisz gier komputerowych”. A dziecko woła: „Jak to nie lubię?!” Odkrywając zasadniczą rozbieżność między tym, co czuje i myśli, a tym, co usiłują wmówić mu inni, dookreśla własną tożsamość. Poddaje krytycznemu osądowi wiedzę o sobie, jaką przekazują mu inni. Z uśmiechem słucha pochwał nauczycieli, jakim jest grzecznym dzieckiem, dobrze wiedząc, kto popisał ścianę w szatni. Wie, że nie jest tym lub tylko tym, za kogo uważają je inni ludzie w danej chwili. Proces dystansowania się wobec opinii otoczenia na własny temat może przebiegać dalej, aż do zakwestionowania wszystkich przekonań z zewnątrz. Mówimy wówczas o tożsamości negatywnej. Niekiedy przybiera ona postać odrzucenia systemów wartości akceptowanych w otoczeniu, totalnego zaprzeczenia temu, co inni uważają za ważne i cenne.

Rozwój zdolności myślenia kategoriami abstrakcyjnymi daje niezbędną podstawę dla świadomej autorefleksji. Wchodząc w okres dorastania, sami dookreślamy własną tożsamość, między innymi poprzez porównywanie się z osobami z otoczenia, z postaciami znanymi z literatury lub z mediów, poprzez konfrontację z różnymi postawami i stylami życia, wreszcie metodą prób i błędów.

Według Erika Ericksona esencją kryzysu tożsamości jest poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania: „kim jestem?” i „co jest dla mnie ważne?”, czyli – jakie wartości wybieram w życiu. Osiągnięta tożsamość wyraża się sformułowaniem jasnych, co nie oznacza niezmiennych, odpowiedzi na te pytania. Wiedząc, kim jestem i dysponując świadomie przyjętymi kryteriami wartościowania, potrafię dokonywać wyborów, refleksyjnie kierować swą aktywnością. Ważnym wymiarem tożsamości jest tożsamość płciowa. Nabywamy ją poprzez identyfikację z rodzicami tej samej płci i dzięki akceptacji z ich strony cech płci przeciwnej. Formowaniu się tożsamości psychoseksualnej sprzyja też modelowanie, czyli nabywanie wzorców zachowań typowych dla kobiet i mężczyzn oraz powtarzanie zachowań typowych dla własnej płci.

W okresie poszukiwania odpowiedzi na pytania tożsamościowe, czyli w tzw. moratorium, młody człowiek angażuje się w różne próby określenia własnej tożsamości. Nie jest to wysiłek li tylko intelektualny. Podejmujemy próby przymierzania się do różnych postaw, relacji międzyludzkich czy życiowych preferencji. Rodzice dorastających dzieci wiedzą, ile kosztują te próby dorosłego życia przez ich pociechy.

Czy dla zdobycia własnej tożsamości konieczne jest zdystansowanie się wobec autorytetów i bunt w stosunku do nich? Dla uzyskania pełnej dojrzałości psychicznej kryzys tożsamości jest konieczny, co nie znaczy, że musi przebiegać burzliwie. Możliwa jest też tzw. tożsamość przejęta, kiedy młody człowiek nie kwestionuje przekonań na temat wartości, jakie wpoili mu rodzice i zadawala się taką odpowiedzią na pytanie, kim jest, jaką od nich otrzymał. Pozornie jest przystosowany. Robi to, czego się od niego oczekuje. I wszystko wskazuje na to, że dalej w życiu będzie tak samo. Nie będzie jednak autonomicznym, samosterownym podmiotem, który wie, czego chce. Możliwe jest także tzw. pomieszanie tożsamości, gdy brak spójnych odpowiedzi na obydwa pytania. Osoba jest raz tym, raz kimś innym, jej działania nie układają się po linii jakichś określonych wartości. Totalna zmienność i nieprzewidywalność, ryzyko uzależnień i nieodpowiedzialnych zachowań.

Co człowiek zyskuje, odpowiadając sobie na pytanie: kim jestem? Po pierwsze, tożsamość daje pewność co do samego siebie, konieczną dla orientacji w świecie (vide przykłady osób, które postradały pamięć). Po drugie, pozwala przewidywać i planować własne zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Po trzecie, stanowi podstawę dokonywania wyborów, oceniania siebie, świata i ludzi. Po czwarte, pozwala mieć poczucie, że jest się odrębną jednostką, która posiada granice oddzielające ją od świata; może otwierać się na wpływy z zewnątrz i ulegać im, ale może też się przeciwstawiać. Człowiek o niewyodrębnionej tożsamości gotów jest mieszać los innych ludzi ze swym własnym, stąd to, co spotyka innych, traktuje jako osobiste zagrożenie lub sukces.

Osoba o określonej tożsamości dokonuje wyborów, wyznacza sobie cele, określa ich ważność i wytrwale do nich dąży, planuje przyszłość i porównuje stan aktualny z oczekiwanym. Tożsamość zapewnia stałość zachowania oraz jego integrację, spójność. Brak wypracowanej tożsamości łączy się ze skłonnością do działań niespójnych, nieskoordynowanych, do bezproduktywnej aktywności lub zmienności w dążeniach.

Obok tożsamości indywidualnej, wypracowujemy również tożsamość społeczną, wyrażającą się poczuciem przynależności do określonej grupy czy społeczności. Jak pisze Maria Jarymowicz, tożsamość osobista, inaczej – indywidualna wiąże się z ukształtowaniem się kategorii Ja, a tożsamość społeczna z ukształtowaniem się kategorii My. Jednym z podstawowych mechanizmów nabywania tożsamości indywidualnej jest porównywanie siebie z innymi. Innym jest identyfikacja, czyli potraktowanie elementów koncepcji siebie, w tym też dotyczących własnego ciała oraz elementów świata jako ważnych części własnego „ja”.

Ktoś, kto ma piegi, może tego nie akceptować i robić wszystko, by były mniej widoczne, albo może przyjąć: „taki już jestem”, uznać to za część siebie, ważną, bo wyróżniającą wśród innych, a nawet traktować to jako jeden z warunków samookreślenia: „ja-piegowaty”. Identyfikacja zachodzi dzięki relacji między mną a światem. Cecha początkowo odkrywana w kimś drugim, kto jest dla mnie ważny, staje się częścią „ja”. Podobnie częścią „ja” stają się elementy zewnętrznego świata – miejsca dziecięcych zabaw, ukochany krajobraz, stara szkoła – na mocy siły przeżyć z nimi związanych. Pisał o tym William James przeszło sto lat temu, twierdząc, że nasze „ja” tzw. empiryczne obejmuje nie tylko myśli, uczucia, role, dobre imię, ale również „działkę i konie, jacht i konto bankowe”. Jeśli ktoś nie wierzy, niech przypomni sobie, czy nie czuł się osobiście dotknięty, kiedy odkrył, że ktoś grzebał w jego rzeczach i coś sobie „pożyczył” albo przeczytał jego korespondencję. To, co współcześnie określamy mianem granic naszej prywatności, również może wchodzić w zakres tożsamości.

Istnieje różnica między tym, jak tożsamość ujmuje psychologia, a tym, jak określają ją ludzie. Dla wielu ludzi doświadczenie własnej tożsamości wiąże się z intensywnym przeżyciem, które można nazwać spotkaniem z samym sobą. Doświadczenie własnego „ja” dokonuje się często poprzez spotkanie z drugim człowiekiem albo jakimś elementem rzeczywistości, który wywołuje w nas intensywny rezonans uczuciowy, dzięki czemu czujemy się sobą. Jak sądzę, z tego powodu ludzie chodzą po kilkanaście razy na ten sam film, słuchają tej samej melodii albo wracają w miejsca, w których czują się naprawdę sobą.

Na jakich drogach poszukujemy tożsamości? Jedni odnajdują odpowiedź, określając wyraźnie koncepcję siebie: wiem, kim jestem, bo znam swoje cechy fizyczne i psychiczne, uzdolnienia, wiem, jak reaguję i postępuję w różnych sytuacjach, czego potrafię dokonać. Inni określają własną tożsamość poprzez najbardziej osobiste przeżycia, mają poczucie, że spotykają się ze sobą, kiedy doświadczają pewnych wzruszeń, coś ich cieszy, budzi tęsknotę lub pragnienie, raczej mają poczucie, kim są, niż zwerbalizowany pogląd w tej sprawie. Jeszcze innym – to, kim są, wyznacza przede wszystkim pamięć biograficzna: to, co przeżyli, fakty z historii ich życia, towarzyszące im uczucia i sposób rozumienia tych doświadczeń. O ich tożsamości decyduje przeszłość, dzięki niej wiedzą, kim są.

Inny sposób budowania tożsamości to koncentracja na niepowtarzalnym sposobie rozumienia świata. Dostrzegając to, czego nie dostrzegają – jak im się zdaje – inni, oceniając po swojemu zjawiska, ludzi, osoba nabiera przeświadczenia o własnej tożsamości, wie, kim jest, choć trudno wyrazić to w słowach, składa się bowiem na to cała koncepcja świata. Inni tworzą własną tożsamość, określając swoje cele: moja przyszłość, to co realizuję na co dzień, by spełnić oczekiwaną wizję, daje mi poczucie tożsamości; tożsamość wyznaczają tu jakość, siła i treść dążeń. Jeszcze inny sposób – to utożsamienie się z określonymi wartościami, pewną idealną wizją życia. Wówczas to, co w życiu uważam za ważne, decyduje o mojej tożsamości, nawet jeśli w małym stopniu te istotne wartości korespondują z codzienną aktywnością – coś jakby tożsamość poprzez deklarację ideową.

Możliwe jest też tworzenie tożsamości na podstawie dokonań i sukcesów, droga atrakcyjna i ryzykowana jak górska wspinaczka. Analogicznym sposobem będzie budowanie tożsamości na podstawie pełnionych ról – to one wyznaczają, kim jestem. W obydwu przypadkach o tożsamości decydują wówczas kompozycja zewnętrznych w stosunku „ja” wydarzeń oraz własna skuteczność. Tożsamość jako wyzwanie jest nieustannie weryfikowana w zadaniach życiowych. Są wreszcie osoby, które tożsamość uzyskują na podstawie pytań, jakie stawiają sobie i innym – czują się sobą właśnie dzięki temu, że stawiają sobie te a nie inne pytania. Nietrudno zgadnąć, że motywacja do rozwiązania tych dylematów osobistych nie jest wielka, można zyskać odpowiedzi na ważne pytania, ale można stracić coś ze swej tożsamości.

Są ludzie, którzy tożsamość uzyskują na drodze relacji z osobą lub grupą dla siebie ważną. Ich tożsamość wyznaczona jest przez poczucie oparcia w autorytecie albo przynależności do grupy. Stąd podstawą tożsamości indywidualnej może być tożsamość społeczna („Kto ty jesteś? Polak mały...”). Kiedy tracą oparcie lub zostają wykluczeni z grupy, popadają w kryzys tożsamości. Na koniec: są osoby, których tożsamość opiera się na negacji. Uzyskują tożsamość przez zaprzeczenie i dostrzeganie różnic. Permanentnie mają odmienne zdanie, atakują wszelkie autorytety, a jeśli podporządkowują się lub włączają w działania grupowe, to zaznaczając swe votum separatum. Negacja jest dla nich sposobem określania tożsamości – poprzez zaznaczenie własnej odrębności. W tym przypadku mamy do czynienia z budowaniem tożsamości indywidualnej poprzez zaprzeczenie tożsamości grupowej.

Można zaryzykować tezę, że tożsamość kształtuje się równocześnie według większości wyróżnionych wzorców. Ale jeden z nich staje się zazwyczaj wiodący. Osoba o umysłowości typu racjonalisty będzie poszukiwała tożsamości poprzez sprecyzowanie koncepcji siebie oraz wizji przyszłości, np. w postaci celów, i określenie kryteriów wartościowania. Osoba o skłonności do odnoszenia się do świata i siebie samej w kategoriach intuicyjno-uczuciowych zbuduje tożsamość na podstawie niepowtarzalności swych przeżyć, specyfice kont...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy