Personalia

Nowy rektor Uniwersytetu SWPS

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS zainauguruje jako rektor prof. Roman Cieślak. Zastąpi on na tym stanowisku prof. Andrzeja Eliasza, który po 20 latach pełnienia funkcji zdecydował o przekazaniu stanowiska.

Prof. dr hab. Andrzej Eliasz – psycholog, jeden ze współzałożycieli SWPS, przekształconej w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, rektor od chwili jej założenia. Specjalizuje się w psychologii ekologicznej, ogólnej i różnic indywidualnych. Przez wiele lat pracował na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Instytucie Psychologii PAN.

W 1967 roku ukończył studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni w 1972 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1990 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Pracował m.in. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy i Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Działa w Komitecie Nauk Psychologicznych PAN i Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

W latach 1991–2000 był redaktorem naczelnym „Studiów Psychologicznych”. W 2011 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor m.in. książek: Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej (2004), Psychologia ekologiczna (1993), Ryzyko chorób psychosomatycznych. Środowisko i temperament a wzór zachowania (1988), Temperament a osobowość (1974), Temperament a rozwój młodzieży (1992), Temperament a system regulacji stymulacji (1981). Jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, Komisji KRASP, Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, Polskiej Akademii Nauk.

Dr hab. Roman Cieślak – psycholog, profesor nadzwyczajny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Związany z uczelnią od 19 lat, od 4 lat pełni funkcję prorektora ds. nauki. W pracy badawczej zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania pokazują, w jakich okolicznościach spostrzegana możliwość uzyskania pomocy od innych redukuje negatywne skutki stresu w pracy i zapobiega wypaleniu zawodowemu.

Dowodzą także, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje stresu. Kieruje zespołem StresLab, który zajmuje się tworzeniem i oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących np. radzenia sobie z depresją i stresem. Od 2007 roku współpracuje z Trauma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył staż podoktorski, następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań, a obecnie – konsultanta na stanowisku Associate Professor Adjoint. Oba zespoły (StresLab i THHC) współpracują, prowadząc projekty badawcze i publikacyjne.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w cenionych czasopismach naukowych (m.in. „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, „Behaviour Research and Therapy”, „Journal of Vocational Behavior”, „Journal of Nervous and Mental Disease”, „Military Psychology”, „PLoS ONE”, „Journal of Clinical Psychology”). Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest członkiem Zarządu European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) i European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) oraz rad redakcyjnych takich czasopism jak „Stress and Health”, „Anxiety, Stress, & Coping”.
Prywatnie i zawodowo jest pasjonatem psychologii oraz jej zastosowań w życiu społecznym i organizacyjnym.

Wstecz