REGULAMIN

REGULAMIN  XI  OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem XI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej, zwanego dalej „Turniejem” są „Charaktery” sp. z o.o., zwane dalej „Organizatorem”.
 
2. Organizator może zaprosić do przedsięwzięcia partnerów organizacyjnych, patronów, patronów medialnych i internetowych, jak również sponsorów.
 
3. Turniej jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
 
4. Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 
5. Regulamin Turnieju jest dostępny w siedzibie Organizatora (25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 40, tel. 41 343-28-42, e-mail: turniej@charaktery.com.pl) i na stronie internetowej www.charaktery.eu.
 
6. Turniej trwa od 01.10.2018 roku do 30.03.2019 roku.

§ 2
Cele Turnieju

1. Promowanie psychologii jako dyscypliny naukowej.
 
2. Kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania tematyką psychologiczną wśród młodzieży szkolnej. 
 
3. Wspieranie elementów edukacji psychologicznej obecnych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego”.
 
4. Formowanie wrażliwości emocjonalnej, poznawczej oraz moralnej uczniów.
 
5. Kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy uzyskanej w toku edukacji szkolnej oraz rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów.
 
6. Wspieranie nauczycieli i pedagogów w edukacji psychologicznej.

§ 3
Uczestnictwo w Turnieju

1. Turniej zorganizowany jest dla uczniów szkół, w których  program nauczania kończy się egzaminem maturalnym, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 
2. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne. Uczniowie zgłaszają swój udział w Turnieju nauczycielowi, pedagogowi lub psychologowi szkolnemu. Szkoły przesyłają zgłoszenie udziału w Turnieju do Organizatora.
 
3. Dozwolony jest tryb indywidualnego zgłoszenia uczestnika. W takim przypadku należy kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.
 
4. W Turnieju nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora.
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a.  opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o Uczestnikach, a w szczególności o osobach zakwalifikowanych do poszczególnych etapów i o zwycięzcach Turnieju. 
b. przekazania listy laureatów Turnieju, uprawnionych do skorzystania z przywilejów wynikających  z zawartego porozumienia pomiędzy Organizatorem a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, wraz z ich danymi osobowymi do Działu Rekrutacji na Studia prowadzącego rekrutację w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
6. Organizator Turnieju zapewnia przestrzeganie ochrony danych osobowych Uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wykorzystywanie tych danych jedynie w przypadkach określonych w §3 pkt.5.

§ 4
Komisja Turnieju

1. Organizator Turnieju powołuje Komisję Turnieju, która sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem Turnieju. Komisja opracowuje Program oraz Regulamin Turnieju, określa przebieg i zakres tematyczny poszczególnych etapów Turnieju. W skład komisji wchodzą: redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego i redaktor naukowy magazynu „Charaktery”.
 
2. Program Turnieju publikowany jest na stronie internetowej Turnieju: http://charaktery.eu/turniej-psychologiczny/o-turnieju
 
3. Komisja działa w siedzibie  „Charaktery” sp. z o.o.
 
4. Komisja Turnieju ustala kryteria oceny i tryb oceniania na poszczególnych etapach Turnieju.
 
5. W skład Komisji Turnieju na etapie finału wchodzi przedstawiciel Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wyznaczony przez Dyrekcję Instytutu.
 
§ 5
Zgłoszenie

1. Każda szkoła, która zgłosi uczniów do Turnieju otrzyma:
- rabat na zakup książki, Ja i inni. Rozmowy o przyjaźni, wrażliwości, intuicji, przyjemności, wolności, kłamstwie, manipulacji i zaufaniu.(red. Agnieszka Chrzanowska)
- rabat na roczną prenumeratę magazynu „Charaktery” 
- login i hasło niezbędne, aby uzyskać dostęp do pakietu edukacyjnego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora http://charaktery.eu/turniej-psychologiczny/literatura-turniejowa
 
2. Zgłoszenie zbiorcze uczniów dokonuje szkoła. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska uczniów, klasę, telefon lub e-mail, a także dane szkoły oraz imię, nazwisko, telefon i e-mail nauczyciela wyznaczonego do opieki nad uczniami biorącymi udział w Turnieju.
 
§ 6
Przebieg Turnieju

1. Turniej obejmuje następujące etapy: eliminacje oraz finał.
 
2. Eliminacje będą polegały na rozwiązaniu testu przeprowadzonego przez Organizatora on-line. 
 
3. Organizator przekaże Uczestnikom hasło i login niezbędny do udziału on-line w eliminacjach. Uczestnicy eliminacji we własnym zakresie zapewniają sobie dostęp do komputera i internetu. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne związane z indywidualnym użytkowaniem przez Uczestników komputera i za połączenia z internetem. 
 
4. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora, a laureaci eliminacji otrzymają osobne zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
5. Do finału Turnieju przejdzie nie więcej niż 100 uczestników wyłonionych przez Komisję Turnieju na podstawie wyników eliminacji.
 
6. Finał Turnieju odbędzie się 30 marca 2019 roku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.
 
7. Finał Turnieju będzie się składać z dwóch części: pisemnej w formie testu wiedzy psychologicznej i części ustnej – odpowiedź na zadania problemowe.
 
8. Do ustnej części finału zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 10 Uczestników wyłonionych przez Komisję Turnieju na podstawie wyników testu wiedzy psychologicznej.
 
9. Zwycięzcami Turnieju będą 3 osoby wyłonione przez Komisję Turnieju na podstawie wyników uzyskanych w drugiej, ustnej części finału.
 
10. Poziom trudności Turnieju zwiększa się wraz z każdym stopniem eliminacji.
 
11. Testy i zadania będące podstawą przeprowadzania eliminacji i finału opracowuje Zespół Autorów Zadań, powołany przez Komisję Turnieju.
 
12. Terminy eliminacji wszystkich stopni Turnieju ustalane są i podawane do publicznej wiadomości przez Organizatora Turnieju, na stronie internetowej http://charaktery.eu/turniej-psychologiczny/o-turnieju 
 
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów eliminacji i finału w wyjątkowych sytuacjach.
 
14. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników na finał Turnieju.

§ 7
Literatura turniejowa

 
1. Od Uczestników eliminacji wymagana jest znajomość:
 
a) obszarów tematycznych odwołujących się do zagadnień zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego” (patrz załącznik poniżej) - teksty pomocnicze do tych zagadnień będą zamieszczane w zakładce Literatura turniejowa
 
b) tekstów publikowanych na łamach miesięcznika „Charaktery”, specjalnie sygnowanych w kolejnych numerach czasopisma, począwszy od wydania 10/2018 do wydania 02/2019;
c) książki: Ja i inni. Rozmowy o przyjaźni, wrażliwości, intuicji, przyjemności, wolności, kłamstwie, manipulacji i zaufaniu. (red. Agnieszka Chrzanowska)
 
2. Od Uczestników finału wymagana jest ponadto znajomość zagadnień zawartych w obowiązkowym pakiecie finałowym, w którym znajdą się teksty pochodzące z publikacji wydawnictwa Charaktery. Pakiet ten opublikowany będzie na stronie internetowej Turnieju http://charaktery.eu/turniej-psychologiczny/literatura-turniejowa po zakończeniu eliminacji on-line. Dostęp do materiałów zawartych w pakiecie będzie możliwy wyłącznie przy użyciu loginu i hasła, które zostaną przekazane szkołom po zgłoszeniu się do Turnieju.
 
§ 8
Nagrody

 
1. Zwycięzcy  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej otrzymują:
 
a) roczne stypendium w wysokości 3.000 zł brutto wypłacane w 10 ratach,
 
b) maksymalny wynik kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym na stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia prowadzone przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na zasadach określonych w porozumieniu pomiędzy Organizatorem a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie,
c) nagrody rzeczowe.
[nbsp
2.  Pozostali uczestnicy części ustnej finału otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów.
 
3. Nauczyciele wyznaczeni przez dyrektorów szkół do opieki nad uczniami biorącymi udział w Turnieju otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w przygotowaniu uczniów do Turnieju.
 
4. Organizator zastrzega w uzasadnionych przypadkach prawo do przyznania nagród specjalnych i wyróżnień.

 
§ 9
Postanowienia końcowe
 
1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych  w zgłoszeniach w związku z czym nie odpowiada on za nieprawidłowe dane wskazane w tych zgłoszeniach.
 
2. Organizator może wykluczyć z Turnieju Uczestnika za naruszenie przez niego zasad niniejszego regulaminu.
 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki otrzymania poczty wysłanej przez osoby nieuprawnione.
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, przełożenia lub odwołania Turnieju, gdy spowodowane to będzie zdarzeniami losowymi, siłą wyższą, a w szczególności klęskami żywiołowymi i wypadkami losowymi, o czym poinformuje Uczestników i dyrektorów szkół.
 
5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych wskazanych w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu będzie się odbywać na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.Urz. EU L 119, s.1 ze zm.), w celach wynikających z niniejszego Regulaminu. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim ma charakter dorozumiany i jest wyrażana poprzez zgłoszenie udziału w Turnieju. Wszelkie szczegółowe informacje nt. polityki prywatności Administratora są dostępne pod adresem: https://charaktery.eu/polityka-cookies.
 
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Szczegółowy wykaz zagadnień
OBSZARY_Turniej_2019.pdf (184.8 KiB)