Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie http://www.charaktery.eu zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
7. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.


II DEFINICJE


1. Usługodawca –„Charaktery” sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Paderewskiego 40, 25-502 Kielce KRS 0000053905 NIP 6572409207
2. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.
3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.


III ZAKRES USŁUG


1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu jest udostępnianie bezpłatnie fragmentów i płatnie całości tekstów czasopism pod tytułem „CHARAKTERY”, „PSYCHOLOGIA DZIŚ” oraz „PSYCHOLOGIA W SZKOLE”.
2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.
3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

IV WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU


1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2) przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o nie mniejszych parametrach;
2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, JavaScript, Adobe Flasz Player, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji cookies. 

 

V ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG


1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie).
2. Zawarcie umów świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
3. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.


VI PŁATNOŚCI


1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej niezwłocznie po jej zaksięgowaniu odpowiedniej opłaty dokonanej przez Usługobiorcę.
2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.
3. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
4. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU SA przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
5. Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni link do dokonania płatności za subskrypcję.
6. Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayU.pl,
7. Usługobiorca po kliknięciu linka transakcji w Serwisie jest automatycznie przekierowany na stronę płatności online serwisu PayU.pl

VII PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
4. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego.
5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
6. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
7. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.
8. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług płatnych przed dostępem osób nieuprawnionych.
9. Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę prawdziwego adres e-mail, tj. takiego pod którym odbiera on korespondencję elektroniczną co jest niezbędne do założenia konta w Serwisie.
10. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w Serwisie. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę zostały doręczone.
11. Usługobiorca Usług wymagających zarejestrowania dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Serwisie.


IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
2. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
4) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż w domenie http://www.charaktery.eu, do których linki umieszczono w Serwisie.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.


X POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:

  1. w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę konta (login),
  2. w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

XI ROZWIĄZANIE UMOWY


1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.
3. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.
4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.


XII ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1.Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny tego odstąpienia. Pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór formularza odstąpienia od umowy zawarte są na końcu niniejszego Regulaminu.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane płatności, z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już otrzymane numer/y czasopism lub pobrane artykuły.


XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej podany na odpowiedniej stronie kontaktowej Serwisu.
3. Regulamin wchodzi w życie dnia 13 maja 2013 r.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
na adres „Charaktery” sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Paderewskiego 40, 25-502 Kielce lub adres poczty elektronicznej: e-wydania@charaktery.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już otrzymany numer/y. Płatności odsyłamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Do:
http://www.charaktery.eu
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Zasady użytkowania aplikacji mobilnej „Charaktery”

 

1. „Charaktery” sp. z. o. o., zwane dalej Wydawcą, udostępnia użytkownikom „Charaktery” w formie aplikacji mobilnej, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS oraz Android.

2. Aplikacja „Charaktery” udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store oraz Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play)

3. Wydawca udostępnia użytkownikom aplikacji „Charaktery” poszczególne wydania, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji” w formie :  

- pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów

- automatycznie odnawialnej subskrypcji (miesięcznej / 3-miesięcznej / 6-miesięcznej / rocznej).

4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu.

5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.

6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)

7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) lub przeniesiony na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.

8. Wydawca umożliwia użytkownikom bezpłatne pobrania poszczególnych wydań (produktów w aplikacji) w ramach innych usług lub produktów, np. pakietów prenumeraty typu „Premium” (produkty łączone, np. prenumerata wydania drukowanego + wydanie cyfrowe). W takim przypadku aplikacja umożliwia użytkownikom opcję logowania do usługi, udostępnianej przez wydawcę.

9. Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze Wydawcy.

10. Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa Wydawca w ramach oferowanej przez siebie usługi. Szczegóły w zakładce Cyfrowe Charaktery

11. W przypadku korzystania z opcji logowania do usługi Wydawcy, usługa dostępna jest użytkownikom bez względu na system operacyjny urządzeń, z jakich korzysta. Wydawca określa limit urządzeń, które mogą korzystać z opcji logowania do usługi Premium na (domyślnie: 5)

12. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:

Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html

Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html