(red) Personalia

Dr hab. Michał Harciarek

- profesor Uniwersytetu Gdańskiego, został wybrany na przewodniczącego Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015–2018.

Dr hab. Michał Harciarek pracuje na Wydziale Nauk Społecznych w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem jego badań są problemy neuropsychologiczne człowieka dorosłego, w szczególności zaburzenia poznawcze w chorobie Alzheimera i otępieniu czołowo-skroniowym oraz neuropsychologiczne następstwa przewlekłej niewydolności nerek i jej terapia.

Odbył liczne szkolenia i staże naukowe, m.in.: w Johns Hopkins Hospital and School of Medicine w USA, University of Western Ontario w Kanadzie oraz w University of Florida. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, opublikowanych w uznanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym („Neuropsychology Review”, „Journal of the International Neuropsychological Society”, „Alzheimer Disease & Associated Disorders”) oraz laureatem wielu prestiżowych naukowych nagród, w tym Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej i nagrody tygodnika „Polityka”.

Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, w tym Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Wielokrotnie zasiadał w zespołach ekspertów powoływanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jest także zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Acta Neuropsychologica” oraz członkiem kolegium redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Wstecz