Wydarzenia

"Dobry nauczyciel to kto? …czyli o roli, powinnościach i odpowiedzialności nauczyciela" - debata

Spotkanie dedykowane będzie pamięci Anny Radziwiłł i Mirosława Sawickiego i odbędzie się w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana 9 listopada 2016 (Scena Kameralna, wejście od ulicy Sewerynów). Początek o godz. 17:45. "Charaktery" są patronem wydarzenia.

Wprowadzenie do debaty: Łukasz Ługowski, Izabella Muszyńska, Krystyna Starczewska. Obrady poprowadzi Jacek Strzemieczny. Debatuje publiczność.

XI Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego w Warszawie podejmuje ważny aspekt edukacji. Będziemy rozmawiać o nauczycielu w jego relacji z zespołem  klasowym i z każdym uczniem z osobna, o tym, co w tych relacjach najważniejsze, czy wystarczy realizować obowiązującą podstawę programową, by być dobrym nauczycielem. Debacie patronuje dwoje wybitnych nauczycieli. To Anna Radziwiłł i Mirosław Sawicki, którzy pozostają we wdzięcznej pamięci swoich uczniów. Anna Radziwiłł mówi, że nauczyciel obcuje z duszą ludzką niezależnie od tego, czy uczy pisania i czytania, czy prawa Ohma albo angielskich czasowników nieregularnych.

Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie młodego pokolenia do życia w społeczeństwie, ale zgodnie ze słowami Mirka Sawickiego w wychowaniu chodzi także o uczenie odpowiedzialności za świat i za jego ulepszanie. To wymaga zachęcenia młodych ludzi do podejmowania stałego wysiłku zrozumienia zmieniającej się rzeczywistości, aby nie czuli się w niej zagubieni. Rolą nauczyciela jest więc prowokowanie ucznia do samodzielnego myślenia, do wyciągania wniosków z obserwacji świata, a nie narzucanie mu jedynie  obowiązującego zbioru faktów do zapamiętania. Trzeba więc, cytując Mirka Sawickiego: uczyć nie tyle prawa Ohma, co umiejętności dostrzegania zależności między napięciem a natężeniem.  

Kształcenie i wychowywanie – mówi Mirek Sawicki - przenikają się wzajemnie. Wychowywanie to ciągłe podejmowanie prób rozwiązywania problemów nierozwiązywalnych.  Dobry nauczyciel wie, że podejmowanie tych prób ma sens.
Szkoła nauczycielem stoi. W systemie szkolnym wszystko jest płynne – przychodzą i odchodzą uczniowie i ich rodzice, zmieniające się władze wprowadzają nową politykę edukacyjną, a z nią zmiany w systemie kształcenia. Jedynym stałym elementem w szkole jest nauczyciel. Każdy przełom ideologiczno-polityczny wyzwala w decydentach chęć uregulowania rzeczywistości społecznej na nowo, związane z tym  reformowanie systemu edukacji nie odbywa się według  zasady: budować kontynuując to, co udało się osiągnąć, lecz polega na burzeniu tego co zastane.

Jak te ciągłe zmiany wpływają na powinności i odpowiedzialność nauczyciela?  Czy są dla niego wsparciem, czy przeszkodą w pełnieniu jego roli? Chcesz porozmawiać o tym, co pomaga nauczycielowi, a co mu pracę utrudnia? Jakie zmiany w systemie edukacji są obecnie twoim zdaniem konieczne, a z jakich powinno się zrezygnować? Czy zgadzasz się ze słowami Mirka Sawickiego, że dobra szkoła to taka, która w młodych ludziach tworzy potrzeby, ale również je zaspakaja?  

Przyjdź i weź udział w dyskusji! Zapraszamy!
Paula Sawicka i Andrzej Seweryn


Wstecz