MATERIAŁ PR Komunikaty

CIT-8

CIT-8 jest zeznaniem dla podatników, których dotyczy podatek dochodowy od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa wprost tzw. zakres opodatkowania, wskazując jednocześnie podmioty, których może dotyczyć. Będą to więc osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (wyjątek: spółki niemające osobowości prawnej, zastrzeżenie: spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terenie Polski), spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z tamtejszym prawem są traktowane jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu w całości dochodów bez względu na miejsce ich powstania.

Termin złożenia zeznania

Nie wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonują w ramach roku kalendarzowego, niektóre z nich mają inaczej ustalony rok obrotowy. I z tego powodu nie ma jednego, określonego datą terminu na złożenie deklaracji CIT-8. Będzie on różny dla różnych przedsiębiorców. Ogólna zasada stanowi natomiast, że zeznanie należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego, który może nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym. W takim przypadku wyjątkowy jest pierwszy rok działalności, który trwa od pierwszego dnia rozpoczęcia działalności podmiotu, aż do ostatniego dnia roku podatkowego (31 grudnia lub innego ustalonego przez podatnika).

Sposób złożenia

Ze względu na to, że podatek oraz deklaracja dotyczą przede wszystkim podmiotów profesjonalnych, składanie deklaracji odbywa się w formie elektronicznej. Deklarację należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego, w przypadku braku przepisów odrębnych właściwość miejscową określa się według ordynacji podatkowej – wskazanie adresu siedziby podmiotu gospodarczego. W tym miejscu należy pamiętać, że fizyczne przebywanie pracowników w jakimś miejscu nie musi pokrywać się z prawdziwym miejscem siedziby – wiążące są tutaj dane adresowe wskazane w rejestrach, lub w przypadku ich braku – w statucie. Jeżeli w trakcie roku podatkowego dochodzi do zmiany siedziby, odpowiednim miejscem złożenia deklaracji jest urząd właściwy na moment ostatniego dnia roku podatkowego. Ustawa może ustalać wyjątki dla konkretnych rodzajów przedsiębiorców, zmieniające zasady ogólne.

Tak jak w przypadku każdego innego dokumentu podatkowego,  przed wysłaniem należy zawsze zweryfikować wszelkie wpisywane dane, rozpoczynając od sprawdzenia wypełnianej (aktualnej) wersji formularza. Za każdym razem warto również upewnić się czy wymagany jest bezpieczny kwalifikowany podpis itp.

Formularz CIT-8 może zawierać specjalne i odpowiednie załączniki. Powinniśmy sprawdzić  czy wymagają wypełnienia, a jeżeli tak, to w jakiej ilości.  

Wyłączenia

Przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy z zasady stosować do przychodów z działalności rolniczej (z wyjątkami), do przychodów z gospodarki leśnej, a także do przedsiębiorstw żeglugowych oraz okrętowych. Wyłączone zostały również czynności określone jako niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy – chodzi tutaj np. o czynności fikcyjne.Wstecz