Wieści

By nie być uwięzionym w samym sobie

Średniowieczną maksymę contemplata aliis tradere („przekazy- wać innym owoce kontemplacji”), pochodzącą z „Summy Teo- logicznej” św. Tomasza z Akwinu można potraktować nie tylko jako „streszczenie” charyzmatu dominikanów, lecz także motto życia i działalności ojca Richarda Rohra. Niewątpliwie dla wielu współczesnych ludzi ten amerykański franciszkanin stał się prze- wodnikiem po ścieżkach wiary, modlitwy i zaangażowania w ży- cie Kościoła i świata. Jest autorem wielu książek, z których kilka zostało przetłumaczonych na język polski – nie ma więc potrzeby „pisać mu” kolejnego CV. Prostota. Sztuka odpuszczania to książka wyrosła z doświadczenia bezpośredniego spotkania z ludźmi, pochylenia się nad ich pytaniami i problemami, podzielenia się owocami długoletniej praktyki kontemplacyjnej i zaangażowania w „problemy świata”.

Przesłanie niniejszej publikacji można sprowadzić do tezy, że poczucie oddzielenia od Boga to po prostu wynik natłoku myśli i uczuć, stąd konieczna jest praktyka modlitwy kontemplacyjnej, będącej „sztuką odpuszczania”, aby spotkać się z żywym Bogiem – przekraczającym nasze myśli i wyobrażenia. Religijna „liturgia ego” może bowiem stać się niebezpieczną pułapką w życiu ducho- wym, sprowadzonym do powtarzania wyuczonych słów i gestów. Bez praktyki kontemplacyjnej – i to jest druga strona tezy ojca Rohra – nie da się z kolei przezwyciężyć wewnętrznych napięć w Kościele czy świecie, bo rozwiązywanie problemów społecznych opiera się na dualistycznym modelu rozwiązywania sporów mo- ralnych. Jak pokazują badania psychologów moralności, istnieją przynajmniej trzy powody, dla których spory te nie mogą wyga- snąć. Są to: (1) sposób powstawania ocen moralnych; (2) wielość kryteriów, według których oceny te są formułowane, oraz (3) nie- uchronna sprzeczność pomiędzy różnymi kryteriami dyktującymi, co jest moralnie dobre, a co złe.

Rohr nie wikła się więc w kolejne „plemienne spory” wy- znaczane przez „liberałów” czy „konserwatystów”, „progresistów” czy „tradycjonalistów” w kościelnych ławkach lub na politycznych wiecach, ale powraca do „reformy społecznej” zarysowanej w ewangelicznych Błogosławieństwach. Prostota, o jakiej mówi, to czystość serca i ubóstwo ducha. W nauczaniu Rohra pojęcia te odzyskują swoją pierwotną moc, przestają być moralizatorskimi wezwaniami do poddania się nakazom instytucji – jakakolwiek by ona była – wskazują na wartości, którym warto poświęcić życie. W ostatecznym rozrachunku książka Prostota. Sztuka odpuszcza- nia jest bowiem świadectwem z takiej drogi. Pod koniec swojego życia Mark Twain powiedział: „Jestem starym człowiekiem i miałem już mnóstwo problemów. Większość z nich nigdy się nie zdarzyła”. Ojciec Rohr odkrył tę prawdę w swoim życiu. Teraz kolej na nas.

Jacek Prusak SJ

Lektura książki może pomóc:

  • rozpoznać własną zależność od innych
  • zrozumieć, dlaczego mniej znaczy więcej
  • przekonać się do kontemplacji
  • osiągnąć głębszą duchową wolność

Fragmenty książki:

„Moim zdaniem, istnieją trzy podstawowe rzeczy, które musimy porzucić. Pierwsza, to wewnętrzny przymus odniesienia sukcesu. Druga – potrzeba posiadania racji, a szczególnie racji w sensie teologicznym, co jest niczym innym, jak tylko schlebianiem własnej próżności. Z powodu tej potrzeby nastąpił podział kościoła na dwie połowy, z których każda stała się więźniem własnego ego. Ostatnią rzeczą jest potrzeba posiadania władzy i sprawowania nad wszystkim kontroli. Jestem przekonany, że to właśnie z takimi trzema demonami Jezus zmagał się na pustyni. Dopóki nie spojrzymy tym demonom prosto w twarz, powinniśmy zakładać, że wciąż mają nad nami władzę. Musimy nazwać je po imieniu, jednoznacznie i konkretnie, przyznając się przy tym do własnej potrzeby władzy i nieomylności. Oto jest pierwsza lekcja duchowości odejmowania”.

„Można powiedzieć, że w chrześcijaństwie chodzi o to, jak przegrać aby wygrać, jak w twórczy sposób zrezygnować, jak wznieść się w górę, schodząc w dół. Musimy bardziej zająć się naśladowaniem Jezusa, o co prosił nas siedemnaście razy, a mniej oddawaniem Jemu czci – o co nie prosił nas nigdy”.

RICHARD ROHR – współczesny mistrz duchowości. Urodził się w 1943 roku w Kansas. Do zakonu franciszkańskiego wstąpił w 1961 roku, a w 1970 przyjął święcenia kapłańskie. Obecnie mieszka w pustelni w pobliżu zakonu franciszkanów w Albuquerque,  prowincja Nowy Meksyk. W 1987 roku założył Centrum Działania i Kontemplacji, którego jest dyrektorem. Centrum prowadzi aktywną działalność na rzecz pokojowych zmian społecznych, stanowi również miejsce odnowy i kierownictwa duchowego.

Jest autorem ponad dwudziestu książek tłumaczonych na wiele języków  i cenionym prelegentem o międzynarodowej sławie. W Polsce ukazały się dotychczas tłumaczenia pięciu książek o. Rohra: „Od mężczyzny dzikiego do mężczyzny mądrego. Refleksje na temat męskiej duchowości”, „Poruszyć światem. Kontemplacyjna postawa i modlitwa działania”, „Nieśmiertelny diament. W poszukiwaniu prawdziwego ja”, „Spadać w górę. Duchowość na obie połowy życia”, „Wszystko ma swoje miejsce. Dar modlitwy kontemplacyjnej”.

Kliknij i zamów
w promocyjnej cenie!Wstecz