Regulamin

REGULAMIN NAGRODY TEOFRASTA 2018

 
§ 1
 
 
1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę Teofrasta jest redakcja magazynu psychologicznego „Charaktery”.

2. Celem Konkursu o Nagrodę Teofrasta jest popularyzacja psychologii jako dyscypliny naukowej i promowanie czytelnictwa książek o tematyce psychologicznej napisanych przez polskich autorów.

 
3. Nagrody w Konkursie o Nagrodę Teofrasta są przyznawane w dwóch kategoriach:
a) najlepsza psychologiczna książka naukowa,
b) najlepsza psychologiczna książka popularnonaukowa.

4. Nagroda jest przyznawana corocznie we wszystkich kategoriach za najlepsze książki napisane po polsku, przez żyjących autorów i wydane w Polsce w ustalonym czasie.

 
5. Redaktorowi naczelnemu magazynu „Charaktery” przysługuje prawo przyznania specjalnego wyróżnienia.

 
6. Nagrody ufundowane przez Organizatora stanowią:
a) statuetka, dla każdego z laureatów kategorii określonych w §1 ust. 3,
b) nagroda pieniężna dla Autora/Autorów każdej kategorii określonej w §1 ust. 3 pkt.

7. Nagroda może być przyznana Autorowi/Autorom tylko jednej książki w danej kategorii.

8. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do nieprzyznania nagród, a także do przyznania nagród specjalnych i wyróżnień.

 
ZASADY ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU
 
 § 2
 
 
1. Do Konkursu można zgłaszać książki napisane przez polskich autorów, wydane w Polsce po raz pierwszy pomiędzy 1 marca 2017 a 28 lutego 2018 roku.

 
2. Książki zgłoszonej do Konkursu nie można wycofać.
 
3. Wykluczone jest zgłaszanie do Konkursu książek, których Autorami /Współautorami są:
a) członkowie Konsylium Doktorów,
b) członkowie redakcji miesięcznika „Charaktery”,
c) członkowie rodzin osób wymienionych pod lit. a) i b) do II stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej,
d) więcej niż trzy osoby.

4. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Konkursu są wydawnictwa, wyższe uczelnie i Organizator. Każdy z wymienionych wyżej podmiotów może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę książek.

5. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie 10 egzemplarzy zgłaszanej do Konkursu książki wraz z dołączonym Formularzem Zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

6. Zgłoszenia należy dostarczyć na adres Organizatora: Charaktery sp. z o.o., 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 40, do dnia 7 maja 2018 roku (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego zgłoszenia).

7. Zgłoszenia bez załączonego Formularza Zgłoszeniowego lub książki dostarczone w mniejszej liczbie niż przewiduje to Regulamin nie będą uczestniczyły w Konkursie.

8. Egzemplarze książek dostarczonych na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji, które ze zgłoszonych książkę uczestniczą w Konkursie.

 
KONSYLIUM DOKTORÓW
 
§ 3
 
1. Członków Konsylium Doktorów powołuje i odwołuje Organizator. Członkami Konsylium mogą zostać osoby, które posiadają minimum stopień naukowy doktora.

2. Konsylium Doktorów składa się z maksymalnie 10 osób.

3. Każdy z członków Konsylium Doktorów otrzymuje komplet książek zgłoszonych do Konkursu.

4. Każdy z członków Konsylium przesyła do Organizatora nominacje w dwóch kategoriach:
a) najlepsza psychologiczna książka naukowa,
b) najlepsza psychologiczna książka popularnonaukowa.

5. Członkowie Konsylium przesyłają Organizatorowi Konkursu nominacje z uwzględnieniem merytorycznych, formalnych, edukacyjnych i edytorskich walorów ocenianych książek.

 
WYBÓR LAUREATÓW
 
§ 4
 
 
1. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) pierwszy etap – Organizator dokonuje formalnej oceny zgłoszeń, w szczególności sprawdza, czy tematyka książek ściśle łączy się z psychologią; publikacje niezakwalifikowane podlegają zwrotowi zgłaszającemu;
b) drugi etap – członkowie Konsylium Doktorów dokonują oceny nadesłanych książek i przedstawiają nominacje w kategoriach:
– najlepsza psychologiczna książka naukowa,
– najlepsza psychologiczna książka popularnonaukowa;
c) trzeci etap – Organizator na podstawie nominacji członków Konsylium Doktorów przyznaje Nagrodę Teofrasta dla Autora/Autorów najlepszej psychologicznej książki naukowej roku oraz Nagrodę Teofrasta dla Autora/Autorów najlepszej psychologicznej książki popularnonaukowej roku.

2. Spośród książek nominowanych przez Konsylium Doktorów czytelnicy wybierają w drodze głosowania najpopularniejszą książkę psychologiczną. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie przez czytelnika wybranej książki na specjalnych kuponach, publikowanych w wydaniu wrześniowym i październikowym magazynu psychologicznego „Charaktery”. Czytelnicy przesyłają kupony do redakcji magazynu „Charaktery” (25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 40) w okresie od 16 sierpnia do 30 września 2018 roku.

3. Organizator na podstawie głosowania czytelników przyznaje nagrodę Autorowi/Autorom najpopularniejszej książki psychologicznej roku.
 
4. Wyniki pozostają niejawne do dnia wręczenia nagród. Informacja o przyznaniu nagród w Konkursie ogłaszana jest w dniu uroczystej gali.

5. Dokładne terminy poszczególnych etapów są podawane do publicznej wiadomości.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 5
 
 
1. Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora.

2. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od przyznanej nagrody, w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należny podatek potrąci i odprowadzi na konto właściwego urzędu skarbowego Organizator.

3. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia książek lub wycofać je z konkursu, jeżeli zostaną zidentyfikowane uchybienia wobec niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje od 19 marca 2018 roku.