Psychologia w szkole - 2 / 2010 / Spis treści

Wstęp

Na lato specjalnie

Bardzo było miło spotkać się z Państwem w Krakowie na ogólnopolskiej konferencji naukowej, którą zorganizowaliśmy w kwietniu wspólnie z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Zobacz więcej

Kompetencje ucznia i nauczyciela

Celem edukacji jest dbałość o dobro ucznia. Szkoła była, jest i będzie ważną instytucją społeczną. Oddech dzieci spieszących do szkoły podtrzymuje świat - czytamy w Talmudzie. Czas spędzony w szkole może być pełnym radości okresem, z którym wiążą się dobre wspomnienia.

Zobacz więcej

Bezradność intelektualna w szkole

Bezradność intelektualna dotyczy uczniów o dużych możliwościach. Takich, którzy podejmują wysiłek, by materiał zrozumieć i się go nauczyć. Dlatego trzeba im pomóc. Może to zrobić nauczyciel, ale tylko ten, który promuje zrozumienie, a nie wkuwanie.

Zobacz więcej

Krzywe zwierciadło ocen

Gdy znamy nauczyciela, możemy przewidzieć, jaki stopień dostanie uczeń. Taką tezę postawił pół wieku temu Henri Piéron. Wzbudziła ona liczne kontrowersje, ukazała jednak, że ocena szkolna może być mało sprawiedliwym instrumentem pomiaru wiedzy wychowanka.

Zobacz więcej

Jak oceniać twórczość uczniów w szkole

Jeśli chcemy oceniać twórczość, musimy wiedzieć, czym się ona charakteryzuje i umieć rozpoznawać jej przejawy. Gdy skupiamy się na przekazywaniu wiedzy i utrzymywaniu dyscypliny, czasem nie dostrzegamy zachowań świadczących o potencjale twórczym uczniów.

Zobacz więcej

Nauka przez ocenianie

Oceniając kształtująco, nauczyciel zmienia swoją rolę - przestaje być wykładowcą, a staje się pomocnikiem ucznia w zdobywaniu przez niego wiedzy. To uczeń się uczy, a nie nauczyciel go naucza. Jednak uczeń musi wiedzieć, czego się uczy i po co, a nauczyciel musi ten proces zaplanować.

Zobacz więcej

Ocenianie punktowe

Punktowe systemy oceniania zyskują na popularności, szczególnie jako forma oceniania zachowania. Niestety, większość z nich nie jest efektywna - zamiast kształtować i zmieniać zachowanie uczniów, służą wyłącznie wystawieniu oceny końcowej.

Zobacz więcej

Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka

O rozmiarach, brutalności oraz poważnych konsekwencjach mobbingu rówieśniczego mówią głośno psychologowie, lekarze, a także policja. Niestety, problem jest często bagatelizowany przez nauczycieli i zaniedbywany przez władze oświatowe.

Zobacz więcej

Tęsknota za dyscypliną

Nauczyciele mają kłopoty z radzeniem sobie z niewłaściwymi zachowaniami uczniów. Większości z nich nikt nigdy tego nie nauczył, więc czują się bezradni, zestresowani i sfrustrowani. I być może dlatego chętnie wymierzyliby niesfornemu podopiecznemu klapsa albo kuksańca.

Zobacz więcej

Gdy uczeń zdolny słabo się uczy

Uczniowie zdolni często nie wykorzystują swoich zdolności i uczą się poniżej możliwości. Przyczyn tego kłopotliwego dla samych uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli zjawiska jest wiele. Im wcześniej je rozpoznamy, tym skuteczniej będziemy mogli im przeciwdziałać.

Zobacz więcej

O wychowaniu bez kar i nagród

Czy wychowanie pozbawione kar i nagród jest możliwe? Zwolennicy edukacji permisywnej utrzymują, że tak. Twierdzą, że służą one manipulacji dziećmi, a ich stosowanie zmienia wychowanie w tresurę uczniów. Co zrobić, aby kary i nagrody były skutecznymi metodami w wychowaniu?

Zobacz więcej

Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja

Trudności z czytaniem, mówieniem czy deficyty uwagi łączą się. Efektem tego są wielowarstwowe problemy wpływające na osiągnięcia ucznia w nauce oraz na jego zachowanie czy relacje społeczne. Nauczyciel, który chce pomóc takiemu dziecku, stoi przed dużym wyzwaniem.

Zobacz więcej

Strategie czytania w dysleksji

Dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania. Aby pomóc dziecku dyslektycznemu, trzeba rozumieć, na czym polega złożony proces czytania i wiedzieć, w jaki sposób dziecko dyslektyczne radzi sobie z tekstem.

Zobacz więcej

Problemy uczniów z dysleksją

Tylko uczniowie, którzy potrafią dokonywać selekcji najistotniejszych danych, łączyć je sensownie w całość, mogą odnieść sukces edukacyjny. Dzieci z dysleksją takich umiejętności nie mają. Jak zatem z nimi pracować, by mogły efektywnie korzystać ze swojego potencjału intelektualnego?

Zobacz więcej

Główne grzechy edukacji matematycznej

Powszechne jest myślenie, że aby opanować szkolną matematykę, trzeba mieć specjalne uzdolnienia. Takie poglądy rozgrzeszają nauczycieli - nie muszą siebie winić za niski poziom nauczania, i uczniów - mogą mniej przykładać się do nauki matematyki. Cóż bowiem można poradzić na brak zdolności?!

Zobacz więcej

WWR... czy to w ogóle jest możliwe?

Bardzo często spotykamy się z wątpliwością, czy WWR może przynieść dziecku niepełnosprawnemu jakieś korzyści. Czy przyznany przez ustawodawców wymiar czasu pracy w WWR daje realne szanse na progres rozwojowy? Tak, jeżeli zrozumiemy, czym jest WWR.

Zobacz więcej

Współpraca z rodzicami w WWR

Rodzic jest najlepszym specjalistą w sprawie swojego dziecka, a terapeuta najlepszym specjalistą w zakresie wiedzy o prawidłowościach rozwojowych i metodach terapii. Tylko współpraca rodziców i zespołu terapeutycznego może podnieść efektywność oddziaływań WWR.

Zobacz więcej

WWR - twór słaby czy optymalny?

W kontekście szkolnictwa specjalnego polskie prawo oświatowe, mimo niedoskonałości, nie jest złe. Nie pozbawia bowiem dziecka niepełnosprawnego specjalistycznej pomocy. Mało tego - nakłada na władze oświatowe obowiązek wczesnego wspomagania jego rozwoju.

Zobacz więcej