REGULAMIN


REGULAMIN  IX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem IX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej, zwanego dalej „Turniejem” jest Wydawnictwo „Charaktery”, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Organizator może zaprosić do przedsięwzięcia partnerów organizacyjnych, patronów, patronów medialnych i internetowych, jak również sponsorów.
3. Turniej jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
5. Regulamin Turnieju jest dostępny w siedzibie Organizatora (Kielce, ul. Paderewskiego 40, tel. 41 343-28-42, e-mail: turniej@charaktery.com.pl) i na stronie internetowej www.charaktery.eu oraz kuratoriów współdziałających z Organizatorem.
6. Turniej trwa od 01.10.2016 do 08.04.2017.§ 2
Cele Turnieju


1. Promowanie psychologii jako dyscypliny naukowej.
2. Kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania tematyką psychologiczną wśród młodzieży szkolnej.
3. Wspieranie elementów edukacji psychologicznej obecnych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego”.
4. Formowanie wrażliwości emocjonalnej, poznawczej oraz moralnej uczniów.
5. Kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy uzyskanej w toku edukacji szkolnej oraz rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów.
6. Wspieranie nauczycieli i pedagogów w edukacji psychologicznej.


§ 3
Uczestnictwo w Turnieju


1. Turniej zorganizowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne. Uczniowie zgłaszają swój udział w Turnieju nauczycielowi, pedagogowi lub psychologowi szkolnemu. Szkoły przesyłają zgłoszenie udziału w Turnieju do Organizatora.
3. Dozwolony jest tryb indywidualnego zgłoszenia uczestnika. W takim przypadku należy kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.
4. W Turnieju nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o Uczestnikach, a w szczególności o osobach zakwalifikowanych do poszczególnych etapów i o zwycięzcach Turnieju.
6. Organizator Turnieju zapewnia przestrzeganie ochrony danych osobowych Uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wykorzystywanie tych danych jedynie w przypadkach określonych w §3 pkt.5.


§ 4
Komisja Turnieju

1. Organizator Turnieju powołuje Komisję Turnieju, która sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem Turnieju. Komisja opracowuje Program oraz Regulamin Turnieju, określa przebieg i zakres tematyczny poszczególnych etapów Turnieju. W skład komisji wchodzą: redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego i redaktor naukowy magazynu „Charaktery”.
2. Program Turnieju publikowany jest na stronie internetowej Turnieju: http://charaktery.eu/turniej-psychologiczny/o-turnieju
3. Komisja działa w siedzibie wydawnictwa „Charaktery”.
4. Komisja Turnieju ustala kryteria oceny i tryb oceniania na poszczególnych etapach Turnieju.

§ 5
Zgłoszenie


1. Każda szkoła, która zgłosi uczniów do Turnieju otrzyma:
- rabat na zakup książek: „Mądre i pożyteczne. Jak psychologia pomaga żyć” i „O chłopcu, który przestał się bać i inne niezwykłe eksperymenty”
- rabat na roczną prenumeratę magazynu „Charaktery”
- login i hasło niezbędne, aby uzyskać dostęp do pakietu edukacyjnego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora http://charaktery.eu/turniej-psychologiczny/literatura-turniejowa 
2. Zgłoszenie zbiorcze uczniów dokonuje szkoła. Zgłoszenie powinno zawierać imiona
i nazwiska uczniów, klasę, telefon lub e-mail, a także dane szkoły oraz imię, nazwisko, telefon i e-mail nauczyciela wyznaczonego do opieki nad uczniami biorącymi udział w Turnieju.


§ 6
Przebieg Turnieju


1. Turniej obejmuje następujące etapy: eliminacje oraz finał.
2. Eliminacje będą polegały na rozwiązaniu testu przeprowadzonego przez Organizatora on-line.
3. Organizator przekaże Uczestnikom hasło i login niezbędny do udziału on-line
w eliminacjach. Uczestnicy eliminacji we własnym zakresie zapewniają sobie dostęp do komputera i internetu. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne związane z indywidualnym użytkowaniem przez Uczestników komputera i za połączenia z internetem.
4. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora, a laureaci eliminacji otrzymają osobne zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Do finału Turnieju przejdzie nie więcej niż 100 uczestników wyłonionych przez Komisję Turnieju na podstawie wyników eliminacji.
6. Finał Turnieju odbędzie się w wyznaczonym terminie, w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.
7. Finał Turnieju będzie się składać z dwóch części: pisemnej w formie testu wiedzy psychologicznej i części ustnej – odpowiedź na zadania problemowe.
8. Do ustnej części finału zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 10 Uczestników wyłonionych przez Komisję Turnieju na podstawie wyników testu wiedzy psychologicznej.
9. Zwycięzcami Turnieju będą 3 osoby wyłonione przez Komisję Turnieju na podstawie wyników uzyskanych w drugiej, ustnej części finału.
10. Poziom trudności zawodów zwiększa się wraz z każdym stopniem eliminacji.
11. Testy i zadania będące podstawą przeprowadzania eliminacji i finału opracowuje Zespół Autorów Zadań, powołany przez Komisję Turnieju.
12. Terminy eliminacji wszystkich stopni zawodów ustalane są i podawane do publicznej wiadomości przez Organizatora Turnieju, na stronie internetowej http://charaktery.eu/turniej-psychologiczny/o-turnieju
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów eliminacji w wyjątkowych sytuacjach.
14. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników na finał Turnieju.


§ 7
Literatura turniejowa


1. Od Uczestników eliminacji wymagana jest znajomość:
a) obszarów tematycznych odwołujących się do zagadnień zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego” (patrz załącznik poniżej) - teksty pomocnicze do tych zagadnień będą zamieszczane w zakładce Literatura turniejowa
b) tekstów publikowanych na łamach miesięcznika „Charaktery”, specjalnie sygnowanych w kolejnych numerach czasopisma, począwszy od wydania 10/2016 do wydania 02/2017;
c) książek: „Mądre i pożyteczne. Jak psychologia pomaga żyć”
i „O chłopcu, który przestał się bać i inne niezwykłe eksperymenty”
2. Od Uczestników finału wymagana jest ponadto znajomość zagadnień zawartych w obowiązkowym pakiecie finałowym, w którym znajdą się teksty pochodzące z publikacji wydawnictwa Charaktery. Pakiet ten opublikowany będzie na stronie internetowej Turnieju http://charaktery.eu/turniej-psychologiczny/literatura-turniejowa po zakończeniu eliminacji on-line. Dostęp do materiałów zawartych w pakiecie będzie możliwy wyłącznie przy użyciu loginu i hasła, które zostaną przekazane szkołom po zgłoszeniu się do Turnieju.


§ 8
Nagrody


1. Laureaci Turnieju otrzymają stypendia i nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów.
2. Nauczyciele wyznaczeni przez dyrektorów szkół do opieki nad uczniami biorącymi udział w Turnieju otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w przygotowaniu uczniów do Turnieju.


§ 9
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych
w zgłoszeniach w związku z czym nie odpowiada on za nieprawidłowe dane wskazane w tych zgłoszeniach.
2. Organizator może wykluczyć z Turnieju Uczestnika za naruszenie przez niego zasad niniejszego regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki otrzymania poczty wysłanej przez osoby nieuprawnione.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, przełożenia lub odwołania Turnieju, gdy spowodowane to będzie zdarzeniami losowymi, siłą wyższą, a w szczególności klęskami żywiołowymi i wypadkami losowymi, o czym poinformuje Uczestników i dyrektorów szkół.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.