Ataksja (łac. ataxia)

 − inaczej niezborność ruchów – to zespół objawów zaburzenia koordynacji ruchowej ciała, jednostka z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10. Jej istota polega na nieprawidłowym współdziałaniu mięśni, braku ich synchronii. Przejawiać się może chwiejnym chodem, niezgrabnością ruchów, zaburzeniami wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych.

Ataksja może być skutkiem: uszkodzenia móżdżku i jego połączeń z innymi ośrodkami albo uszkodzenia płatów czołowych. Mogą ją spowodować choroby wrodzone (takie jak zespół Retta), infekcje wirusowe (np. różyczka), nabyte zmiany ogniskowe w obrębie centralnego układu nerwowego i rdzenia kręgowego (np. udar lub guz mózgu), a także choroby zwyrodnieniowe.
Arthur i Emily Reberowie opisują w Słowniku psychologii także inne odmiany ataksji. Ataksja psychiczna oznacza brak korespondencji między ekspresją emocji a myślami, gdy zachowanie osoby nie współgra z emocjami.

Przykładem tego może być „bolesny śmiech” u osób, które w eksperymencie nad posłuszeństwem zmuszone były stosować wobec innej osoby rzekomo śmiertelne wstrząsy elektryczne. Ataksja wzrokowa cechuje się upośledzeniem zdolności chwytania przedmiotu pod kontrolą wzroku. Ataktyczna mowa, przerywana, to wypowiedź, w której każda sylaba wymawiana jest z jednakowym akcentem, i po każdej następuje pauza.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus