Engram

czyli ślad pamięciowy w mózgu. Termin ten wprowadził prawie sto lat temu niemiecki biolog Richard Semon. Istniały przeciwstawne poglądy na temat tego, czy ślady pamięciowe zlokalizowane są w jakimś konkretnym miejscu w mózgu. Niektórzy badacze, wśród nich Karl Lashley, twierdzili, że nie ma takiego miejsca, które byłoby magazynem wspomnień.
Przeciwne stanowisko: lokalizacji wspomnień w określonych  rejonach mózgu reprezentował kanadyjski neurochirurg Wilder Penfield, który zauważył, że przy drażnieniu lewego płata skroniowego pacjentom spontanicznie wracały wspomnienia z dzieciństwa.
Kanadyjski psycholog Donald Hebb zaproponował koncepcję zespołu komórek. Zgodnie z nią w złożone procesy poznawcze, takie jak pamięć, zaangażowane są nie pojedyncze neurony, a całe ich zespoły – rozproszone lecz współdziałające ze sobą.
Obecnie uważa się, że lokalizacja pamięci w mózgu jest rozproszona, ale poszczególne obszary magazynują różne aspekty wspomnienia. Określone rejony mózgu mają wyspecjalizowane funkcje i każdy z nich ma odmienny wkład w magazynowanie wspomnienia.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus