Gender

– termin pochodzi od łac. genus (czyli cecha, rodzaj) i oznacza rodzaj gramatyczny (męski, żeński, nijaki), a także kulturowo określaną tożsamość płciową. Obok płci biologicznej (ang. sex), zdeterminowanej genetycznie, istnieje płeć definiowana społecznie – właśnie gender. Składa się na nią zestaw ról, stereotypów i zachowań przypisywanych w ramach danej kultury kobietom bądź mężczyznom. Kultura określa, co to znaczy być kobietą albo mężczyzną, jakie są właściwości męskie, jakie kobiece, co wolno każdej z płci, a co nie. Nabywamy te role w drodze socjalizacji, poprzez uczenie się i powtarzanie obserwowanych zachowań.

Podobnie Światowa Organizacja Zdrowia definiuje gender jako role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet. Na przykład role pełnione przez kobiety w kulturze zachodniej zmieniły się w ciągu ostatniego wieku i różnią się zdecydowanie od ról, jakie przypisuje się kobietom w kulturze arabskiej.  Nauka, która zajmuje się opisywaniem tych różnic i zmian w definiowaniu kulturowej tożsamości płciowej to gender studies. Analizuje ona kulturowe i społeczne procesy konstruowania norm męskości bądź kobiecości oraz konsekwencje ich obowiązywania.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus