Synergia

– słowo wywodzi się z greckiego syn – czyli razem oraz ergon – czyli dzieło bądź dzia­łanie. Termin ten ma zastosowanie w wielu dziedzinach: w teorii informacji, ekonomii, energetyce, farmakologii, także w psychologii. Oznacza współdziałanie różnych czynników czy części złożonego układu, w wyniku czego pojawiają się nowe właściwości bądź dodatkowe korzyści. Inaczej mówiąc, występujące obok siebie elementy układu bądź osoby działają w taki sposób, że efekt tego działania w wyniku ich interakcji jest większy niż gdyby działały osobno.
Człowiek jest zdolny do tworzenia układów synergicznych poprzez generowanie zasad organizacji i współdziałania z innymi osobami i społecznościami. Ruth Benedict, antropolożka, wyróżniła społeczności o wysokiej i niskiej synergii, i twierdziła, że te pierwsze kierują się przekonaniami, że dobre współdziałanie z innymi zapewnia skuteczną samorealizację, to samo działanie może przynieść korzyści zarówno jednostce, jak i grupie, a instytucje społeczne wspierają przezwyciężanie przeciwności między tym, co osobiste a co społeczne. W społecznościach o wysokiej synergii ceni się prawość, czyli postępowanie zgodne ze społecznymi zasadami. Abraham Maslow, uczeń Benedict i uczestnik jej badań, wykazał, że grupy o wysokiej i niskiej synergii różnią się sposobem sprawowania przywództwa, jakością relacji w rodzinie i relacji męsko-damskich, a nawet wyrażaniem seksualności. Sformułował koncepcję motywacji synergicznej i warunków jej rozwoju. Jego założenia stały się podstawą opracowanej przez Zenona Uchnasta Skali Synergicznej Aktualizacji Siebie.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus