Identyfikacja

(fr. identique, łac. identicus, od łac. idem – to samo) czyli utożsamienie się z konkretną lub fikcyjną osobą, grupą lub ideą, upodabnianie się do jakiegoś wybranego wzorca i przejmowanie od niego wartości, postaw, sposobu postępowania. W psychologii termin ten pojawia się w różnych kontekstach: rozwojowym, społecznym i klinicznym.
Rozwojowo identyfikacja z ważnymi osobami, szczególnie z rodzicami, stanowi podstawowy mechanizm rozwoju osobowości dziecka. Podstawą identyfikacji jest silna więź emocjonalna z wybraną osobą lub osobami. W efekcie dziecko utożsamia się z przeżyciami tych osób i przyswaja sobie ich właściwości. Dzięki identyfikacji dziecko uczy się różnych ról małżeńskich czy społecznych. Na przykład udana identyfikacja z ojcem lub z matką pozwala na przyswojenie roli związanej z płcią. Identyfikacja z płcią – dokonująca się w okresie dorastania – oznacza zaakceptowanie własnej płci oraz przypisanych jej społecznie ról i zadań.
W psychologii społecznej identyfikacja – obok ulegania i internalizacji – jest uznawana za mechanizm wpływu społecznego i konformizmu. Elliot Aronson nazywa ją efektem wujka Karola. Zgodnie z tym mechanizmem, pragnienie upodobnienia się do osoby lub grupy (np. do podziwianego wujka Karola) prowadzi do utożsamiania się z ich przekonaniami lub wartościami i przyjmowania ich za własne. Wpływ ten działa pod nieobecność źródła wpływu (wspomnianego wujka Karola), a nagrodą za dopasowanie się jest wzrost samooceny.
Identyfikacja oznacza również mechanizm obronny, polegający na zastępczym realizowaniu swoich potrzeb lub dążeń poprzez identyfikowanie się z bliską osobą, która te dążenia naprawdę realizuje. Na przykład matka, która nie miała okazji zrealizować swych aspiracji zawodowych, może mocno angażować się w karierę swego dziecka, przeżywając jego rezultaty jako osobiste sukcesy lub klęski.
Mechanizmem obronnym jest też identyfikacja z agresorem czyli z postacią, która jest groźna, a jednocześnie obdarzona mocą, władzą i prestiżem. Identyfikacja ta wynika ze strachu, a przyswojenie sobie cech czy zachowań osoby karzącej zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus